Privacybeleid

/Privacybeleid
Privacybeleid2019-02-07T20:01:16+00:00

Sinds 25 mei  2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG is te zien als een kader met algemene privacyregels die voor alle bedrijven en instellingen geldt. Organisaties binnen de jeugdhulpverlening hebben zich daarnaast te houden aan de sectorspecifieke wetgeving. Hieronder enige uitleg wat dat voor u als cliënt van de Orthopraktijk De Lotus betekent.

Beheer van persoonsgegevens

Als cliënt deelt u met uw hulpverlener de persoonsgegevens van het kind waarvoor behandeling wordt gevraagd en van uzelf als ouder / opvoeder. Het gaat hierbij om gegevens die de hulpverlener in verband kan brengen met uw kind / uzelf als cliënt, zoals naam, adres, telefoonnummer, emailadres en BSN-nummer.

Deze gegevens zijn nodig de verwerking van informatie in het kader van de hulpverlening. Hierbij kunt u denken aan het informeren van uzelf als cliënt tijdens de behandeling en het kunnen beheren van afspraken. Daarnaast zijn deze gegevens nodig voor financiering vanuit de Jeugdwet.

Om uw kind de best passende hulp te bieden, kan een doorverwijzing naar een andere hulpverlener soms nodig zijn (alleen organisaties die bevoegd zijn persoonsgegevens te ontvangen). Met uw toestemming delen we bij de overdracht de persoonsgegevens. 

De persoonsgegevens worden opgeslagen in beveiligde systemen (volgens AVG richtlijnen) waartoe alleen de hulpverlener binnen de praktijk toegang heeft.

Verslaglegging van de verschillende contactmomenten worden met de cliënt gedeeld via een daartoe ingericht beveiligd systeem. Dit systeem is toegankelijk voor mij als hulpverlener en voor u als cliënt, voor wat betreft uw persoonlijke verslaglegging.

Als hulpverlener heb ik geheimhoudingsplicht en ga ik zorgvuldig om met de gegevens die u aan mij toevertrouwd (in verwerking en dossiervorming).

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) controleert of binnen de praktijk de Wet Bescherming Persoonsgegevens nageleefd wordt.  De AVG zegt,  dat cliëntdossiers niet langer bewaard mogen worden dan noodzakelijk. De Jeugdwet en de WGBO geven voor de sector van de jeugdzorg en jeugdhulpverlening een bewaartermijn van 15 jaar. Daarna worden dossiers vernietigd.

Als cliënt kunt u verzoeken om uw dossier eerder te laten vernietigen. Tevens hebt u recht op inzage. 

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen rondom privacy en persoonsgegevens, neem dan gerust contact met mij op.